MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Cordoba   İspanya  /   /  Cordoba

Kısa Bilgi


Cordoba,İspanya’nın Endülüs eyaletinde Guadalquivir Nehri kenarında kurulmuş bir şehirdir . Roma İmparatoru Claudius tarafından kurulmuştur. Uzun sure Endülüs Emevileri’nin egemenliğinde kalan şehirde en önemli mimari eser, Cordoba Camiisi’dir. Katolik İspanyollar’ın şehri yeniden ele geçirmesinden sonar kiliseye çevrilen ve günümüzde hala katedral olarak kullanılmakta olan yapı, yapılan bir çok tahribata karşın halan pek çok özelliğini korumaktadır. Ayrıca Avrupa’da ilk sokak lambaları burada yanmış ve ilk eczane burada açılmıştır.Tarihi

Endülüs Emevî Devleti'nin başşehri.
İspanyolca adı Cördoba olan şehir At¬las Okyanusu'nun 200 km. uzağında ve deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte, Guadalquivir (Vâdilkebîr) nehrinin kena¬rında yer alır; Fenikeliler tarafından ku¬rulmuştur. Şehrin son yıllardaki nüfusu 300.000'in üzerindedir (2001 'de 308.100). II. Kartaca Savaşı'ndan (m.ö. 218-201)sonra Romalılar için önem kazandı ve milâttan önce 152'de General Claudius Marcellus'un Keltiber harekâtı sırasında zaptedilerek Baetica eyaletinin merkezi yapıldı. Buraya yerleşen Romalılar içinde çok sayıda soylu kişinin bulunması şeh¬re saygınlık kazandırdı ve halk arasında Patricia Colonia adıyla tanındı. Coğrafyacı Strabon, İspanya'nın en büyük şehri oldu¬ğunu söyler ve zenginliğini Baetis (Guadalquivîr) nehri kıyısında yer almasına, kıs¬men de yakınındaki madenlere ve vadi¬nin bereketli topraklarında gelişen tarım ve hayvancılığa bağlar. Ünlü Latin şairi Martialis şiirlerinde bu şehri övmüş, daha sonra Araplar da burası için Endülüs'ün gururu demişlerdir. V. yüzyılın ilk çey¬reğinde Vandallar'ın Kuzey Afrika se¬feri sırasında yakılıp yıkılan ve 554'te Bi¬zanslılar. 571'de Vizigot Kralı Leovigİld tarafından ele geçirilen şehir VIII. yüzyı¬lın başlarına kadar Vizigot hâkimiyetinde kaldı.
Târik b. Ziyâd'ın kumandanlarından Mugîs er-Rûmî. Şevval 92'de (Temmuz Ağustos 711) şehri önemli bir direnişle karşılaşmadan fethetti. Mugis Kurtuba-lılar'a yumuşak davrandı ve yönetimleri¬ni Katolik kilisesinin zulmüne uğrayan ya-hudilere bıraktı. İkinci vali Hür b. Abdur-rahman es-Sekafi (716-719) Endülüs'ün başşehri olarak burayı seçti. Semh b. Mâ¬lik el-Havlânî, Romalılar'ın yaptırdığı köp¬rüyü ve yıkık batı surlarını tamir ettirdi; 750 civarında da Yûsuf b. Abdurrahman el-Fihrî Vizigotlar'ın St. Vıcente Kİlisesi'ni cuma camisine çevirdi. 1. Abdurrahman bağımsızlığını ilân ettikten sonra başşe¬hir Kurtuba'nın surlarını genişletti ve bu¬raya, dedesi Emevî Halifesi Hişâm b. Ab-dülmelik'in Dımaşk yakınlarındaki sarayı¬nı hatırlatan Rusâfe Sarayı'nı yaptırarak arkasından gücünü ve ihtişamını göster-mek üzere orijinal planını bizzat çizdiği Kurtuba Ulucamii'nin inşaatını başlattı; onun asıl amacı kendi başşehrini Batı İs¬lâm dünyasının merkezi haline getirmek¬ti. Abdurrahman'ın oğlu ve halefi 1. Hişâm camiyi tamamlattı. İspanya'da Emevî dö¬neminin zirvesini teşkil eden III. Abdur¬rahman, Kurtuba'nın 8 km. kuzeybatısın¬da Sierra Cordoba'nın eteklerine Medîne-tüzzehrâ Sarayı'nı yaptırdı. O günlerde Kurtuba, Avrupa'da cadde aydınlatması¬na sahip ve hamamları olan ilk şehirdi. Hâcib İbn Ebû Âmirel-Mansûr, Kurtu¬ba'nın doğusunda hükümet daireleri için Medînetüzzâhire'yİ kurduysa da binalar1013'teki Berberi ayaklanmasında tama¬men yıkıldı. Şehrin İspanyollar tarafından geri alınmasından sonra XI. Alfonso bu¬gün Yeni Alkazar denilen iç kaleyi yaptırdı. Bu kale üç yüzyıl sonra engizisyon mer¬kezi, ardından askerî hastahane ve arka¬sından hapishane olarak kullanıldı.
İslâmî dönemde Kurtuba. en az çağda¬şı İstanbul ve Bağdat kadar veya bugü¬nün birçok kozmopolit yerleşim merkezi kadar karışıktı. Nüfusu Araplar. Franklar, Slavlar, Suriyeliler, Berberîler, Grekler, Gotlar. İspanyol Romanlar ve Batı Afrika kökenli zencilerden oluşuyor, pazarların¬da dünyanın her yerinden gelen her zev¬ke uygun mallar sergileniyordu. Şehirde 200.000 ev, 600 cami ve medrese, 800 hamam, 50 hastahane ve çeşitli sanayi tesisleri vardı. Kurtuba III. Abdurrahman zamanında ihtişamının zirvesine yüksel¬di. M. Hakem'in (961-976) yaptırdığı kü¬tüphanede 400.000'e yakın kitap bulun¬duğu söylenir. X. yüzyılın sonlarında yö¬netime hâkim olan Hâcib İbn Ebû Âmir el-Mansûr zamanında bir ilim merkezi haline gelerek Avrupa, Kuzey Afrika ve hatta Asya'dan ilim adamlarını kendine çekti. Emevî hanedanının çöküş sürecin¬de gerilemeye başlayan şehir 1013'te Berberîler tarafından yağmalandı. 1016-1022 yılları arasında Hammûdîler'in hâ¬kimiyetinde kaldı. III. Hişâm ile (1027-1031) birlikte Emevî hanedanının son bulmasının ardından 1031'den 1070'e kadar Cehverîler'in idaresinde bir cum¬huriyet haiine gelen Kurtuba daha sonra Abbâdîler'in ve onların arkasından da 1091'de Murâbıtlar'ın, 1148'de Muvah-hidler'in ve 1228'de Hûdîler'in eline geç¬ti. 1236'da zayıf durumda olan şehir Kas-tilya-Leon Kralı III. Fernando tarafından kolayca zaptedildi. Tekrar hıristiyan hâki¬miyetine girmesiyle birlikte Kurtuba'nın nüfusu bir ara 50.000'e kadar düştü. Nü¬fus çok geçmeden yine 300.000'e yüksel-diyse de eski günlerin ihtişamı bir daha geri gelmedi; ayrıca XIX. yüzyılda Napolyon ordularının saldırı ve yağmalama fe¬lâketine uğradı.
Kurtuba, tarihi boyunca çeşitli ilim dal¬larında ve özellikle edebiyatta temayüz etmiş pek çok renkli insan yetiştirmiştir. Bunların en önde gelenleri arasında, Ro¬malılar döneminde hatip Seneca ile oğlu filozof Seneca ve torunu ünlü şair Luca-nus. İslâmî dönemde de el-Hkdü'l-ferid adlı şiir antolojisi Doğu'da ve Batı'da bir klasik haline gelen İbn Abdürabbih, ilk dö¬nem âlim-filozofu İbn Meserre, aşk üzeri¬ne yazdığı Tavku'l-hamâmeadlı eseriyle tanınan ve aynı zamanda Batı Avrupa'-daki İlk ciddi karşılaştırmalı dinler tarihi kitabının sahibi olan İbn Hazm, Hay b. Yakzân'm yazarı İbn Tufeyl'e ve Spino-za'ya ilham veren yahudi filozof-tabibi İbn Meymûn. Mâlikî fakihi İbn Rüşd ve torunu ünlü filozof-âlim İbn Rüşd, kıraat âlimi Dânî, tarihçi, fıkıh ve hadis âlimi İbn Beşküvâl, hadisçi Ahmed b. Ömer el-Kur-tubî, hadisçi ve kıraat-nahiv âlimi İbn Sa'dûn el-Kurtubî İle muhaddis-müfes-sir Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî sa¬yılabilir.
Kurtuba. İslâmî dönemde Dımaşk'tan Emevîler'le birlikte geldikleri sanılan gü¬müş ustalanyla meşhurdu; bugün dahi burada çok güzel gümüş işlemeler yapıl¬maktadır. Aynı şekilde kendi adıyla anılan ince ve parlak renklere sahip bir deri tü¬rüyle (hâlâ Batı dillerinde bu tür derilere "cordoban / cordovan" denilmektedir) ve özellikle bu deriden yapılan kitap ciltleriy-le de tanınıyordu. Şehirdeki başlıca en¬düstriler yünlü ve pamuklu dokumacılığıydı
Araplar'ın. bir kısmını Romalılar'ın te¬melleri üzerine inşa ettikleri geniş bir alanı kaplayan ve her biri adını yöneldiği şehirden alan yedi kapılı surlardan geri¬ye küçük bir bölüm kalmıştır. Şehir mer¬kezine yakın yerlerde caddeler daralır; es¬ki ve yeni binalar arasında gözle görülen pek az bir fark vardır ve hemen hepsi beyaza boyanmıştır. Günümüzde de bir kra¬liyet sarayı olan Emevî sarayı Alkazar'ın Halife III. Abdurrahman zamanına ait kıs¬mı o dönemin bahçeleri arasında dur¬maktadır; daha eski kısımları ise harabe halindedir. XI. Alfonso'nun yaptırdığı Yeni Alkazar'ın da sadece bir kanadı restore edilmiştir ve halen hapishane olarak kul¬lanılmaktadır.
 

Konuşulan Dil

İspanyolca

Nüfus

321.164

Şehir Hakkında

Eğer Sevilla Endülüs ün gelini ise ,Cordoba da damadıdır.Endülüs ve İspanya tarihinde çok önemli izler bırakmıştır. Ünlü filozof Seneca(İ.Ö 4 İ. S 65),yine batılılann Averroes diye adlandırdıklan, fizikçi, astrolog, matematikçi, hekim, filozof İbn Rüşd de bu topraklarda hayata merhaba demiştir(l 126-1198). Yine onun çağdaşı hekim, din uzmanı, filozof batılılarca Maimoides diye bilinen İbn Meymun da (1135-1204) burada doğan ve o dönemde Cordoba da yaşayan Musevilerin dünyaya hediye ettiği bir düşünür olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar serin, zaman zaman yağışlı.

Kentte Yaşam

Ne yenir?
Andalucia mutfağında , zeytinyağında yapılan kızartmalar , deniz ürünleri , yemeklerde sıkça kullanılan yumurta , sarımsak , domates , zeytin , soğan ve biber bol yer alır.

 

Ne alınır?
Hediyelik eşya dükkanları ile dolu olan daracık Kurtuba sokaklarında gönlünüze göre alışveriş yapabilir , İspanya’ya özgü hediyelikler alabilirsiniz.

Konaklama

Aile Yanı: Ana dili İspanyolca olan bir aile yanında konaklama, İspanyolca eğitimin devamı niteliğini taşırken, öğrencinin sosyal hayatta yabancı dil pratiği yapabilmesine olanak sağlar. İspanyol kültürü ve yaşam tarzını tanıtmaya yardımcı olan aileler, okullar tarafından özenle seçilmekte ve gerekli standartlara uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Aile yanında konaklama, öğrencinin tercihine göre tek veya iki kişilik odalarda, tam veya yarım pansiyon şeklinde olabilir. Konaklanan aileyle herhangi bir sorun yaşanması durumunda öğrenci yeni bir ailenin yanına yerleştirilir.
 
Öğrenci Yurdu: Okulların bazıları, kendi bünyelerinde öğrenci yurtlarına da sahiptir. Yurt konaklaması özellikle arkadaşlık paylaşımları açısından idealdir. Birçok öğrenci yurdu, konforlu odalarının yanısıra, çalışma ve dinlenme odaları, telefon, televizyon, kütüphane, bilgisayar odaları ve spor salonlarına da sahiptir. Öğrenci yurtlarında genellikle yemek verilmez ancak bazı yurtların öğrenci kullanımına açık tam teçhizatlı mutfakları bulunur.
 
Kiralık Daire: Uzun süre yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama seçeneğidir. Aynı dairenin birkaç kişi tarafından paylaşılması konaklama maliyetlerini düşürebilir. Daireler mobilyalı ve tüm elektrikli ev aletlerine sahiptir.
 
Otel: Özellikle kısa süreli eğitim programlarına katılan öğrencilerin tercih edebileceği, konforlu ancak en yüksek maliyetli konaklama seçeneğidir

 

Toplu Taşıma

Şehir içinde ulaşım otobuslerle ve taksilerle sağlanmaktadır.

Görülmesi Gereken Yerler

Cordoba Camisi(Kurtuba Büyük Cami)
Doğu ile Batı’nın sentezi sayılan Cordoba Camisi 784-786 yılları arasında Endülüs Emevi  Sultanı I. Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır . 23.000 metrekarelik bir alanı kapsar. 178 metre boyunda ve 125 metre eninde olup , dikdörtgen plana sahiptir . Bu caminin mihrabı , dünyanın en güzel mihraplarından birisi olarak bilinir.
Cordoba camisi İspanyol – Müslüman mimarisinin en güzel örneklerindendir. 
16.Yy’a gelindiğinde caminin ortasına katedral yapılmasına karar verilir. Yapımını  mimar Hernan Ruiz ve oğlu üstlenir(1523). Caminin içine ilk Hristiyan şapeli 1371’de yapılır. Şu an 45 şapel vardır .

Noria
Endülüs’ün meşhur dev su çarklarıdır.Kurtuba Camii’nin yanında mevcuttur. Ayrıca Plaza de Corredera meydanı ve Alcazar de los Reyes Cristianos (Eski Kraliyet Sarayı) görülmeye değer diğer yerler arasındadır.mıştır.

Musevi Mahallesi
Çiçekli bahçeler, beyaz evler, dinlendirici avlular, el emeği demir parmaklıklar , her biri birbirinden farklı güzellikte camekanlar,sessiz bir sokağı  ezgilerle aydınlatan Flamenco icracıları, işte Musevi mahallesi tüm bunları bünyesinde barındırır.
ayrıca
Alcazar de los Reyes Cristianos (Kraliyet Sarayı) - Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra (Tarihi kalıntılar) - Torre de la Calahorra (Tarihi Kale) - Casa Andalusi (Endülüs evi) - Calleja de las Flores (eski şehir sokağı) - Sinagog - Zoco (bit pazarı)

Müzeleri:
Museo de Bellas Artes de Cordoba (güzel sanatlar müzesi) - Palacio Museo de Viana (tarih müzesi) - Museo Municipal de Arte Taurino (sanat müzesi) - Museo Arqueologico (arkeoloji müzesi)

 

Öğrenci İzlenimleri

Cordoba Şehrinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı