MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Bosna-Hersek Dil Okulları  Bosna-Hersek  Dil Okulları

Kısa Bilgi

Bosna Hersek Yugoslavya'da Komunist idarenin yıkılması ile kurulan cumhuriyetlerden biri. Doğu ve güneydoğudan Sırbistan ve Karabağ, kuzey ve batıdan Hırvatistan ile çevrilidir. Dalmaçya'da 20 kilometre uzunluğunda bir kıyısı vardır. Bosna adı, topraklarını sulayan Bosna Nehrinden gelir. Nevetre Nehrinin kuzey güney bölgeleri olan Hersek adı ise 15. asır ortalarında Bosna Kralına isyan edip kendini "St Sava Herseki", yani dükü ilan eden Stephan Vokciç Kosora'nın unvanından gelmektedir.


ŞehirlerTarih

Bosna-Hersek'te İslâm Osmanlıların bu bölgeyle ilgilenmeye başlamalarından itibaren yayılmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinden önce Bosna, Bizanslıların ve yerli hanedanların yönetiminde kaldı. Bölgeye ilk Türk akınları 1386'da başladı. Bu sıralarda Bosna ayrı bir krallıktı ve tahtta da Kral I. Tvrtko bulunuyordu. Sonraki yıllarda Bosna'ya yönelik akınlar devam etti ve Osmanlı yönetimiyle Bosna kralı II. Tvrtko arasında bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu anlaşma gereğince Bosna kralı Osmanlılara haraç ödemeye başladı. Ancak bu haracı Fatih Sultan Mehmed'in tahta geçmesinden sonra kesti. Bunun üzerine Fatih, Bosna kralına karşı savaş açtı. Bu savaşta kral yakalanarak öldürüldü. 1463'te de bütün Bosna Osmanlı topraklarına katıldı. Bosna'da İslami bir etnik oluşumun ortaya çıkması da bu olayla başladı. 1483'te Hersek dükalığının da Osmanlılara katılmasıyla bu bölgede İslamiyet daha da güçlendi ve Müslümanların sayısı artmaya başladı. Osmanlıların bu bölgeyi idare ettikleri dönemde halkın üzerinde en ufak bir baskı ve zorlama olmadığı halde İslamiyet bölgede hızlı bir şekilde yayıldı. Bosna-Hersek'te, Osmanlıların yönetimi altındaki Avrupa topraklarının hiçbir yerinde görülmemiş şekilde toplu ihtidalar oldu; yani halk kalabalık kitleler halinde İslam'a girdi. Bosna-Hersek topraklarını 400 yıldan fazla bir süre yönetiminde tutan Osmanlı bu bölgeye büyük hizmetler götürmüş, büyük camiler, medreseler, ilim merkezleri vs. inşa etmiştir. Bosna-Hersek'in bugünkü başkenti Saraybosna (Sarayevo) Osmanlı döneminde Avrupa'nın en önemli ilim merkezlerindendi. Bu şehir bugün hâlâ Osmanlı döneminden kalma cami ve medreselerle doludur. Ancak Saraybosna Osmanlılar'dan sonra bir ilim merkezinden bir turizm merkezine dönüştürüldü. Osmanlı devletinin zayıflaması üzerine 1878'de Bosna-Hersek toprakları Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Daha sonra Berlin Anlaşmasıyla bu topraklar adı geçen imparatorluğa verildi. Bu işgalden sonra çok sayıda Bosna-Hersekli Müslüman Anadolu'ya veya henüz Osmanlı'nın elinde olan Avrupa topraklarına göç etti. Yurtlarını terk etmeyen Bosna-Hersekli Müslümanlar ise kendi aralarında birlik oluşturarak 1900'da Mostar müftüsü Ali Fehmi Cabiç'in liderliğinde işgal yönetimine karşı bir mücadele başlattılar. Bu mücadele sonunda Bosna-Hersek Müslümanları özerk bir yönetime kavuştular. Ancak 1912'de Osmanlıların Balkanlardan tamamen çekilmek zorunda kalması ve ardından I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Balkanlar'da bir idari boşluk ortaya çıktı. Bunun sonucunda da bölgede çok sayıda küçük devlet kuruldu. 1918'de Sırbistan, Karadağ ve yıkılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Slavların yaşadığı kesimlerinin birleşmesiyle bölgedeki Slav kökenli toplumları bir araya getiren bir devlet kuruldu. Bosna Hersek toprakları da bu devletin sınırları içine girdi. Sırbistan kralı kurulan bu yeni devletin krallığına getirildi. Bu devletin adı 1929'da Yugoslavya krallığı oldu. 1918'de kurulan Slav devletinin ve Yugoslavya krallığının yönetimini ele geçiren ortodoks Sırplar Bosna-Hersekli Müslümanlara çok ağır bir şekilde zulmettiler. Müslümanların ellerindeki toprakları zorla gasp ederek hıristiyan Sırpların mülkiyetine geçirdiler. Bu uygulama yüzünden Müslümanlar fakirleştiler. Ayrıca çok sayıda Müslüman göçe zorlandığından bölgedeki Müslüman nüfus azaldı. Mesela Müslümanlarda nüfus artış oranı diğer toplumlardakinden daha yüksek olduğu halde 50 yılda Müslüman nüfus % 60 oranında artarken, hıristiyan nüfus % 123 oranında arttı. II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya Almanlar tarafından işgal edildi. Savaşın devam ettiği yıllarda ve Alman işgali altında Sırp çetnikleri Müslümanlara karşı bir soykırımı uygulayarak 100 bin Müslümanı öldürdüler. Savaş sonrasında 13 Ocak 1946'da ülke yeniden bağımsızlığına kavuştu. Ancak bu bağımsızlık hareketinde Komünist Parti yanlıları önemli bir rol üstlendiklerinden bağımsızlık sonrasında da ülkede yönetimi ele geçirdiler. Ülkenin resmi statüsünü de federal cumhuriyetler birliği olarak belirlediler. Buna göre Yugoslavya altı cumhuriyet ile iki özerk bölgeden oluşacak, bu cumhuriyetlerden birisi de Bosna Hersek Cumhuriyeti olacaktı. Komünistlerin yönetimi ele geçirmeleriyle Müslümanlar üzerindeki baskı uygulamaları da şiddetlendi. İslami vakıfların bütün mallarına el konuldu. Camiler, medreseler ve tekkeler kapatıldı. Yıkılan ve tahrip olan camilerin tamir edilmesine izin verilmedi. İslami günlerde ve bayramlarda tatil yapılması yasaklandı. Bunun yanı sıra Müslümanların üzerinde yoğun bir dinsizlik ve Slavcılık propagandası başlatıldı. Çeşitli vesilelerle çok sayıda Müslüman hapse atıldı. Bunların birçoğu ağır işkencelere tabi tutuldu. Komünist rejimin bu baskı uygulamaları da çok sayıda Bosna Hersekli Müslümanı, Türkiye'ye veya çeşitli Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda bıraktı. 1975'ten sonra yönetim Müslümanlar üzerindeki baskıyı kısmen hafifleterek bazı geleneksel İslami kurumların yeniden işlev kazanmasına imkân sağladı. Bu yumuşama üzerine bazı camiler ve medreseler yeniden açıldı. Küçük çapta da olsa bir yumuşamayla bazı dini kurumların yeniden hayata geçirilmesi Müslümanlar arasında hızlı bir İslami uyanışa zemin hazırladı. Sonraki yıllarda Doğu bloku ülkelerinde ortaya çıkan gelişmeler Yugoslavya yönetimini de çok partili demokratik sisteme geçmeye zorladı. Bu fırsattan yararlanan Müslümanlar, daha önce İslami inanç ve düşüncesinden dolayı yıllarca hapiste kalmış olan Aliya İzzetbegoviç'in liderliğinde Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) kurdular. Bu parti Bosna-Hersek'te Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanarak lideri Aliya İzzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu. Yugoslavya'da demokratikleşme hareketinin başlaması ile birlikte bağımsızlık hareketleri de gün yüzüne çıktı. Yugoslavya birliğini oluşturan cumhuriyetlerin halkları bağımsızlıklarına kavuşabilmek için mücadeleler başlattılar. Bosna-Hersek de 1 Mart 1992'de gerçekleştirdiği referandum sonrasında bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırplar hemen arkasından Bosna-Hersek yönetiminde söz sahibi olan Müslümanlara karşı savaş açarak bu yeni bir katliam hareketi başlattılar. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık mücadelesine destek olan Avrupa ülkeleri ve ABD Bosna-Hersek'i Sırp vahşeti karşısında yalnız bıraktı. Bosna-Hersek Müslümanlarını en çok sıkıntıya sokan da, Avrupa'nın üçüncü büyük ordusu Yugoslavya Federal Ordusu'nun Sırp çetnikleriyle birlikte hareket etmesi, onlara destek vermesiydi. Müslümanlarsa herhangi bir askeri destekten yoksun ve silah yönünden çok zayıftılar. Sonuçta Sırplar Bosna-Hersek'in önemli şehirlerini işgal ettiler. Bu işgal hareketi bir milyona yakın Müslümanı göçe zorladı. Sırplar işgal ettikleri yerlerde hem katliam hem de yıkım gerçekleştiriyorlardı. Özellikle camileri ve İslâmi izler taşıyan tarihi eserleri yıkmaya özen gösteriyorlardı. Bosna-Hersek meselesinin çözümü için değişik tarihlerde gerçekleştirilen görüşmeler ve arabuluculuk çalışmaları da bir sonuç vermedi. 1994'e gelindiğinde Bosna-Hersek'teki iç savaşın aldığı can sayısı 250 bini, göçe zorladığı insan sayısı ise 1 milyonu aşmıştı. Nisan 1994'te Bosna-Hersek'te bir Boşnak-Hırvat Federasyonu oluşturuldu.

Coğrafi Bilgiler

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Bosna Hersek, Balkan Yarım Adası'nın merkezinde bulunmaktadır. Batı, kuzey ve güneydoğudan Hırvatistan ile sınır komşusu olan Bosna Hersek, doğudan Sırbistan ve güneydoğudan Karadağ ile sınıra sahiptir. Güneyde, Adriaric Denizi boyunca uzanan sahil şeridiyle dikkatleri çeker.

Eğitim Sistemi

• Bosna-Hersek'te eğitimi kalitesi açısından iki kısma ayırmalıyız, yüksek öğretim öncesi ve yüksek öğretim. İlk ve orta öğretimde sağlam Yugoslavya eğitim sisteminden vazgeçilmemesi öğrencilerin yüksek öğretime tam anlamıyla hazırlanmasını sağlamaktadır. Bosna-Hersek'te üniversite giriş sınavı olamamakla birlikte öğrenciler istedikleri bölümde istedikleri kadar sene uzatarak okuyabilmektedirler. Bosna-Hersek'teki geleneksel üniversitelerde artık eskidiği kabul edilen yüksek öğretim sistemi, AB'nin belirlediği Bologna Kriterlerini uygulamaktadırlar. Akrediteli üniversitelerimizde kredili eğitim verilmektedir. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler, yine dünyanın değişik ülkelerinden gelen seçkin akademisyenler tarafından Saraybosna'nın çok kültürlü ortamında eğitim sunan üniversitelerden idealsas Yurtdışı Eğitim Merkezi Kayıt Ofisi sayesinde Türk öğrencileri kabul etmektedir. Ayrıca üniversitelerimiz YÖK tarafından tanınmakta ve denklik belgesi verilmektedir. Üniversitenin eğitimleri genel değerlendirmek yerine bölüm bazlı değerlendirmemiz daha doğru olur. Sözel ve Eşit ağırlık puan türü ile alınan öğrenciler okulun Eğitim kadrosu ve bu fakültelerde okuyan öğrenciler uzmanından öğreniyor.

• Bosna hersek de üniversiteokuyabilmek için ÖSYM'nin uyguladığı sınav sisteminde belirlenen barajı aşmanız gerekiyor. Öte yandan sınava girmeden de okula kayıt yapılabiliyor. Bunun İçin SAT sınavını geçmeniz gerekiyor. SAT sınavı yılda 6–8 defa yapılıyor ve bu sınavdan 1000 puanı gecen İngilizce bölümlerde okuyabiliyorsunuz. Bayan Öğrencilerimizin Başörtülü olmaları nedeniyle eğitimlerine engel olunmamaktadır. Din ırk ayrımı yapılmadan tüm dünyadan Bosna Hersek öğrenci beklemektedir.
Vize problemi olmadan kültürlerin buluşup kaynaştığı bir ülke Avrupa olmasına rağmen pahalı bir ülke değildir. Eğitim ücreti de uygundur. Avrupa`da eğitim görmek isteyenler, Türkiye`de özel üniversitelerde 1 yılda harcanacak paraya Bosna`da 4 yıl okunabilir.

Öğrenci Yaşamı

Yemek Servisi: IUS kampüsünde bir kafeterya olup öğrencilerine ekonomik yiycek ve içecek imkanları sunmaktadır. Ayrıca kampüs çevresinde çeşitli ve ucuz restorant, kafe, lokanta vb. vardır.

Spor ve Sosyal Faalitler: IUS öğrencilerine her türlü spor ve sosyal aktiviteyi sunmaktadır. Bunun yanında Saraybosna kültürel yaşam için Avrupa'da zengin seçenek sunan şehirlerden biridir.

Sağlık Sistemi

Yabancı öğrenciler uygun bir ücretle mutlaka sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. IUS çevresindeki klinik ve hastaneler ile öğrencilerine gerekli sağlık hizmetlerini kaliteli ve üst düzey olarak sunmaktadır.

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Ülke, hem Akdeniz hem de kıtasal iklimin etkisi altında olan bir coğrafyada bulunur. Dört mevsimin de yaşandığı bu küçük coğrafya, her türlü turisti cezbedecek bir iklim yapısına sahiptir. Güneyde Akdeniz iklimi, kuzeyde kıtasal iklim hakimdir. Yazın sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, kayak ve snowboard yapmaya imkan tanıyan kış mevsimi serin bir havada geçer. Bahar ayında ülkenin dört bir yanı rengarenk ve cıvıl cıvıldır.

Siyasi Sistemi

Bosna-Hersek'te 31 Mayıs 1994'te Boşnak-Hırvat federasyonu denilen federal bir sisteme geçildi. Bosna-Hersek'li Hırvatlarla Boşnak Müslümanlar arasında imzalanan anlaşmada belirlenen esaslara göre bir geçici yönetim oluşturuldu. Bu yönetimde cumhurbaşkanı Hırvatlardan, başbakan Boşnaklardan seçildi ve 6 aylık geçiş süresi sonrasında ülke genelinde bir serbest seçim yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 6'sı Boşnak, 5'i Hırvat 11 bakandan oluşan bir hükümet kuruldu. İç savaş ülkede istikrarlı bir siyasi yapının oluşmasını engellediğinden Bosna-Hersek'te hâkim olacak rejimin ve yönetimin kesin şekli ancak iç savaşın tamamen durmasından ve gerekli şartların oluşmasından sonra belirlenebilecektir. Bosna-Hersek BM üyesidir.

Ekonomik Durum

1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 3,5 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek'te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış, telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya'da elektrik mühendisliği, madencilik, metal işleme, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek'te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya'dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.

Para ve Banka

Bosna’da büyük marketlerin hemen hepsi Euro kabul ederler. Bunun yanı sıra para transferi, döviz bozdurma, banka hesabı açma işlemleri için Bosna genelinde faaliyet gösteren ve Türkçe bilen personele sahip olması sebebiyle Turkish Ziraat Bank Bosnia tercih edilebilir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz ile öğrenci kimlikleri ve her kimliğe hesap numarası anlaşması ile Bosnia Bank International (BBI) bankacılık işlemleri yürütülebilecek kurumlardandır. Bosna’da Euro için sabit kur uygulaması yapılmaktadır ve 1€=1,95KM yaklaşık değerine tekabül etmektedir. Bankacılık işlemleri için Pasaportunuz mutlaka yanınızda bulunmalıdır. Bankalar hafta içi 18:00’a, cumartesi ise öğleye kadar olmak üzere değişik çalışma saatleri uygulamaktadır. Bankalar, Milli bayramlar, Dini bayramların ilk günü, resmi tatiller ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

Türkiye’den yapılacak para transferlerinde kesintiler yapılmaktadır. Para transferlerinde en hesaplı yöntem Türkiye’den bir Ziraat Bankasından açılacak hesabın Bankamatik kartını Bosna’da kullanmaktır. Üniversite binasında Turkish Ziraat Bank Bosnia’nın ATM makinası bulunmaktadır. Türkiye’den hesaba para transferi kolaylığı ve Bosna’da yaşanabilecek problemlerde Türkçe bilen muhatap bulma imkânı da dikkate alınmalıdır. BBI ise Türkiye’de Al-Baraka Türk gibi kurumlarla işbirliği yapmak, Türkçe bilen eleman istihdam etmek gibi gerekçelerle öğrencilerin bankacılık hizmetleri için tercih ettikleri kurumlardandır.

Bankalar; 08:00 – 19:00 (Ptsi-Cum) açıktır.

Toplu Taşıma

Üniversite kampüsü Saraybosna havaalnına sadece 8 km uzaklıkta olup şehir merkezi ve çevre yolunun ortasında bulunmaktadır. Kent merkezine ve havaalanına ulaşım için taksi, belediye otobüsleri ve tramvaylar kullanılabilir.

Taksiler gündüz 2.50 TL'den gece 3 TL'den açıyor. Km başına 1 TL gece ise 1.50 TL ödüyorsunuz. Tramvay, troleybüs ve otobüs seferleri için bilet fiyatı gişe(1.40tl) ve otobüs(.1.60tl) içinde alınırsa değişiyor.

Sosyal Hayat ve Kültür

Başkent Saraybosna, birçok bakımdan sadece Bosna-Hersek'in değil aynı zamanda eski Yugoslavya'nın en ilginç şehridir. Zira Saraybosna, Yugoslavya'daki Müslüman Reis-ül Ulemanın, Sırp Ortodoks Metropolitinin ve Katolik Başpiskoposunun makamlarının bulunduğu yerdir.

Bosna-Hersek'te eğitim ve kültür ileri düzeydedir. İkinci Dünya Savaşından sonra şarkiyat çalışmaları hızla artmıştır. 1949'da kurulan Saraybosna Üniversitesinde Türk, Fars, Arap dilleri ve edebiyatları ile ilgili kürsüler bulunmaktadır. Burada hem Osmanlıca hem de Türkçe kurslar verilmektedir. 1950'de kurulan Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü, Saraybosna Devlet Müzesinden devralınan yazma ve Türk tarihiyle ilgili malzemelerden değerli bir koleksiyona sahiptir.
Günümüz Saraybosna'sındaki kültürel kurumlardan bazıları şunlardır; Opera (1), Tiyatro (6), Müze (4) Sinema (7), Kütüphane (33), Spor Tesisi (287), Saraybosna Üniversitesi ve çağdaş üniversite anlayışını ve yapılanmasını temsil eden Uluslararası Sarajevo Üniversitesi.

Osmanlı yadigarı Başçarşısı ile, börekleri, köfteleri ve diğer et yemekleriyle, güzel doğasıyla ve her yerden çağıldayan sularıyla, 30 km mesafedeki kayak tesisleriyle ve Bosna’nın diğer tarihi ve tabii güzelliklerine kolay ulaşım ile Sarajevo yaşanması güzel bir şehirdir.

Haberleşme

Modern dönemde iletişim araçlarının çeşitlenmiş ve iletişim imkanları artmıştır. Bu anlamda yapacağınız ilk şey; Bosna-Hersek’e geldiğinizde büfelerde ve Postanelerde satılan kontörlü hatlardan satın almaktır. BH Telekom BIH (Bosna-Hersek), HT-Eronet (Hırvatistan), Mobitel (Sırbistan) yerel olarak hizmet veren telefon firmalarıdır. Bosna’da hizmet veren yerel telefon hatlarına kontör almak için isteyeceğiniz kart ULTRA KART’tır. Büfelerde 5 KM, 10KM ve 20KM’lik kontör satışı yapılmaktadır. Hatlara yaklaşık iki ay süre aralıklarla kontör yüklenmemesi halinde telefon hattı görüşmeye kapanmaktadır. Telefon hatlarını alırken Türkiye’de olduğu gibi herhangi bir prosedür uygulanmamaktadır. Hat satın alındığında 10KM’lik (Türkiye’deki 100 kontöre denktir) kontör yüklenmiş olarak yurtiçi ve yurtdışı görüşmelere hazırdır. Türkiye ile görüşmelerde Türkiye’den getirdiğiniz hattı kullandığınız takdirde masrafınız, Bosna’dan alacağınız hatta göre 5 ile 10 kat arasında değişecektir. Aynı zamanda Türkiye’den arayan veya Türkiye’de aranan numaraya da ücretlendirme yapılacaktır. Bosna’dan alınacak hatlarla Türkiye arandığında ise karşı tarafa ücretlendirme söz konusu değildir.

Konaklama

Ev tutmak istemeyenler 2 veya 5 kişinin kalabileceği, her odanın kendi tuvalet banyosunun bulunduğu, tam teşekküllü yurtta da kalabilir. Maddi açıdan bakacak olursak eğer, ev üç arkadaş beraber tutulursa yurt ücreti ve ev kirası arasında pek bir fark olmayacaktır. Ailelerde öğrencilere evlerini açmakta odalarını kiraya vermektedirler. Hırsızlık olayının en az yaşandığı ülkelerden ve gece dışarı çıkmada da güven vermektedir.


IUS bünyesinde kız ve erkek öğrenciler için ayrı yurtlar vardır. Odalar 3-6 kişilik olup 4-6 kişiye bir müstakil banyo – WC düşmektedir. Ayrıca, bazı öğrenciler küçük gruplar oluşturup Sarajevo’da yaygın ve hesaplı olarak bulunan mobilyalı evleri paylaşarak barınmayı tercih etmektedirler.


2010 – 2011 akademik yılı için Vakıf tarafından belirlenen yurt ücreti Erkek yurtları için aylık 110 €, fiyata sabah kahvaltıları dâhildir. Odalar 4 kişiliktir.

Kız yurtları yemeksiz olup 2 kişilik odalar içinaylık 100 €, 4’er kişilik odalar aylık 80€’dur. Yurtlar, kampus bünyesindedir, ve 3 yıldızlı otel konforundadır.

Türklere Bakışları

Bosna hersekliler bizden birileri Bosnadayken kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

Vize Bilgisi

LACİVERT (Normal)  YEŞİL (Hususi)   GRİ (Hizmet)   ve KIRMIZI (Diplomatik)  pasaport sahibi  tüm  Türkiye Cumhuriyeti   vatandaşlarından vize istenmemektedir !!.

Öğrencilere umuma mahsus lacivert pasaport verilir. Yurtdışında öğrenim görmeye gidecek olanlardan harç parası alınmamaktadır.

Umuma mahsus olan lacivert pasaport

Bu pasaport başvuruları için İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Pasaport Başvurusu için gerekli belgeler:(yeni alacaklar ve yenilemek isteyenler)
• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Yeni alacaklar 4, süresini uzatmak isteyenler 3 adet fotoğfar
• İstenen süreye göre ödenecek harcın makbuzu
• İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak olan başvuru formları

Pasaport Harç Bedelleri:
6 aya kadar olanlar (Bu süreye birçok ülke vize vermemektedir)  95.60 YTL.
1 yıl için olanlar 136.50 YTL.
2 yıl için olanlar 230.30 YTL.
3 yıl için olanlar 329.30 YTL.
3 yıldan 5 yıla kadar olanlar ( 5 YIL)  466.70 YTL.
Cüzdan bedeli 75 YTL.

 

Diplomatik Pasaport:

Bu pasaport Dışişleri Bakanlığı tarafından, yurtdışındaysa Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından verilir.
Diplomatik pasaport kimlere verilir?
• TBMM üyelerine,
• TBMM üyesi olmayan Bakanlara,
• Anayasa Mahkemesi,
• Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay 1. ve 2. Başkanlarına,
• Cumhuriyet Başsavcısına,
• Orgenerallere, Oramirallere,
• Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri eski Başkanlarına,
• Eski Başbakanlara,
• Dışişleri eski Bakanlarına,
• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine,
• Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına,
• Büyükelçilik ünvanı taşıyan Başbakan Müşavirleri ile Başbakan Dışişleri Danışmanlarına,
• Dışişleri Bakanlığı Meslek Mensuplarına,
• Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere,
• Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinin nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlerine,
• Hükümet adına ve Milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya Milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya Milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere siyasi kuryelere verilir.
• Diplomatik pasaportlar için harç ödenmez ve herhangi bir belgeyle resime ihtiyaç yoktur.
Hususi(Yeşil) Pasaport:(Bu pasaporta sahip öğrenciler çalışma izni alamazlar)
Bu pasaportlar, İl Emniyet Müdürlüklerince ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerince verilir.
Kimler alabilir?
• Yasama görevinde bulunan eski üyeler,
• Eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine
• Diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
• Bunlardan emeklilik veya istifa nedeniyle ayrılan kişilere de verilir.

Başvuru için gerekli belgeler:
Çalışanlar için;
• Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Yeni pasaport almak isteyenler için 3 adet vesikalık resim yada pasaport uzatma ve medeni hal değişikliği vs. için 2 adet vesikalık resim gerekmketedir.
• Çalıştığı kurumdan onaylı pasaport başvuru formu
Emekli olmuş ya da işinden ayrılmış olanlar için;
• Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Yeni pasaport almak isteyenler için 3 adet vesikalık resim yada pasaport uzatma ve medeni hal değişikliği vs. için 2 adet vesikalık resim gerekmketedir.
• Önceden çalıştığı kurumdan aldığı emeklilik ya da ayrıldığı tarihteki kadro durumunu belirten yazı

 

Hizmet Pasaportu:(Kırmızı ve diplomatik pasaport)

Bu pasaport kırmızı ya da yeşil pasaport verilmesi mümkün olamayan kişilere;
• Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir
• Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara
• Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere
• Bu durumda olanların yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları ile yine yanlarında yaşayıp, gelir getiren bir işte çalışmayan ve evli olmayan kız çocuklarına da verilir.

Başvuru için gerekli belgeler:
• Hizmet pasaportu talep formu
• 3 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı
• Pasaport cüzdan bedeli


Kırmızı ve diplomatik pasaport:

Bu pasaport yurtiçinde İçişleri Bakanlığı, yurtdışındaysa Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları tarafından verilir.• Hükümet tarafından dış ülkelerde görevlendirilen kişiler,
• Milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,
• Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneği’nce görevlendirilenler,
• Bu kişilerin eşleri
• Yanlarında yaşayıp çalışmayan kız çocukları ya da reşit olmayan erkek çocukları

Başvuru için gerekli belgeler:
• Başvuru formu
• Görevlendirme onayı
• Nüfus cüzdanı
• 3 adet fotoğraf
 

Etnik Yapısı

Bosna-Hersek halkı Boşnak, Sırp, Hırvat ve Slovenlerle bunların dışında kalan bazı küçük etnik unsurlardan oluşur. Boşnakların tamamı Müslümandır. (Bu unsurların oranları ve dinsel durumları hakkında "Din" kısmına bkz.) Kendilerine Bosnalılar da denen Boşnaklar Slav kökenlidirler ve Bosna-Hersek halkı içinde nüfus bakımından birinci sırada gelmektedirler. Ancak Bosnalıların tamamı Bosna-Hersek'te yaşamıyor. Eski Yugoslavya'ya hâkim olan komünist rejimden kaçan çok sayıda Bosnalı dünyanın değişik ülkelerine yayılmıştır. Eski Yugoslavya topraklarında kalan Bosnalıların ise % 86'sı Bosna-Hersek'te kalanı da çoğu Sırbistan'a bağlı Sancak bölgesinde olmak üzere eski Yugoslavya cumhuriyetlerinin değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Eski Yugoslavya etnografyasında bunlara "Müslüman kökenliler" denirdi. Bosnalıların dili Boşnakça, Sırpça-Hırvatça karışımı bir dildir ve Slav dilleri grubuna girer.

Başkent

Saraybosna

Resmi Dil

Boşnakça

Yüzölçümü

51.129 km²

Nüfus

4.500.000

Para Birimi

Konvertibil Mark

Saat Dilimi

GMT +1

İnternet Alan Adı Uzantısı

.ba

Telefon Kodu

00387, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu

Ülke Hakkında

Avrupa'nın güneydoğusunda kalp şeklindeki bir alan üzerinde yer alan Bosna Hersek, Avrupa'nın bitki örtüsü ve hayvanlar alemi en zengin coğrafyalarından birinde yer almaktadır.

Dört mevsimin de doyasıya yaşandığı bu küçük ama insanı büyüleyen ülke, her türlü turizmin cazibe merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Uzayıp giden nehirleri, gizemli mezar taşları, tarihi önemi büyük manastırları, Adriyatik Denizi boyunca uzanan plajları, kışın doyasıya yaşandığı dağları, farklı kültürleri barındıran sosyal yaşamı ve tarih kokan eserleri ile baş döndürücü bir ülkenin varlığına şahitlik edeceksiniz. Ülkenin başkenti Saraybosna'nın merkezinde yer alan tarihi pazarı ve Mostar'da bulunan Eski Köprü'yü (Mostar's Stari Most) mutlaka görmelisiniz.

Yüzyıllık geçmişi olan manastırlar, sevimli köyler ve geleneksel çiftçileri görmek için Vlasic Dağı'na çıkabilirsiniz. 1984 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış olan Bjelasnica Dağı, ülkenin en önemli kış turizmi merkezlerinden biridir. Ülkenin güneşli Adriyatik sahili ülkeyi yaz turizmi için en cazip bölgelerden biri haline getirir. Adriyatik'teki Neum Plajı, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapar. Bosna Hersek, turizm açısından en ideal ülkelerden biridir
 

Büyükelçilik ve Konsolosluk

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: (Kançılarya)
Turan Emeksiz Sokak, Park Blokları, B-Blok No. 3/9-10, G.O.P.,
Telefon: 427 36 02-03
Faks: 427 36 04
bh_emb@kablonet.com.tr
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-17:00

 

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU: (Kançılarya)
Dikilitaş mah., Yeni Gelin Sok., No: 24/3, Beşiktaş, İstanbul
Telefon: (212) 236 69 34
Faks: (212) 236 28 31

Olumlu Yönler

Osmanlı döneminde gelişen ve önemli bir merkez olan Sarayevo'da sosyal ve kültürel hayat Türkiye vatandaşlarına çok tanıdık gelmektedir. Türkleri sıcak karşılama beklemektedir.

Bosna - Hersek 1463-1878 döneminde Osmanlı Devleti sınırları içinde yönetildi. Sadece Travnik şehri İstanbul'a tam 39 Vezir göndermiştir. Halen Osmanlı yadigârı camileri, medreseleri, çarşıları, binaları, yolları, imarethaneleri ile Bosna şehirlerinin çoğu ve özellikle Sarajevo ülkemizin tarihi şehirlerine benzemektedir.

Halkın %80-85'i Müslüman'dır.

1992-1995 yıllarındaki Bosna iç savaşı geride kalmış, Bosna - Hersek'te ve Sarajevo'da 13 senedir barış, güvenlik ve huzur hakimdir.  En güvenli ülkelerin başında gelmektdir.

Ayrıca bosna üniversitelerinin ülkemizde denkliği olması ayrı bir olumlu yöndür.

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans 124, Polis 122, İtfaiye 123

Din Dağılımı

1991 sayımı sonuçlarına göre ülkede yaşayan nüfusun dinsel ve etnik durumu şöyleydi: Müslüman: 1.905.000 (% 43.7). Ortodoks hıristiyan olan Sırplar: 1.364.363 (% 31.3). Katolik hıristiyan olan Hırvatlar: 752.068 (% 17.3). Katolik ve protestan hıristiyan olan Slovenler: 293.477 (% 5.5). Diğer unsurlar: 93.685 (% 2.2).

Faydalı Linkler

http://www.ius.edu.ba/Default.aspx?tabid=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Saraybosna
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bosna-Hersek
http://www.bih-x.com/servisi/fotogalerija/galerija.html


Öğrenci İzlenimleri

Bosna-Hersek Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Üniversite Uluslararası Saraybosna Üniversitesi IUS Saraybosna
--- Saraybosna