MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

İtalya Dil Okulları  İtalya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

İtalya Cumhuriyeti ya da kısaca İtalya (İtalyanca:Repubblica Italiana) Avrupa'nın güneyinde, çizme biçimli bir yarımadanın ve Akdeniz'de Sicilya ve Sardinya adalarının üzerine kurulmuş bir ülkedir. Kuzeyinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile komşudur. San Marino ve Vatikan şehir-devletleri de bütünüyle İtalyan topraklarıyla çevrilidir. İtalya 20 bölgeden oluşan bir Cumhuriyettir. Kuzeyden Güneye bu bölgeler; Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Calabria, Basilicata, Sicilia (Sicilya), Sardenia (Sardunya) olup İtalya'da toplam 109 adet şehir ve kasaba bulunmaktadır.


ŞehirlerTarih

1861 yılından beri bir birleşik devlet olan İtalya, bir zamanlar, konuştukları ortak yabancı dil olan italyancayı kullanan insanlar sayesinde yarımadada ortaya çıkan coğrafik bir terimdi.Tarih boyunca, Etrüsk, Yunan ve Latin uygarlıklarının yeşerdiği yer bugün İtalya olarak tanımlanmaktadır. Daha sonraları Roma'lılar tarafından ele geçirilecek olan Orta İtalya'da Etrüskler büyük bir İmparatorluk kuraken, M.Ö. 8. yüzyılda Yunanlılar, Sicilya ve Güney İtalya'da kolonilerini kurmaya başlamıştır. Efsanelere gore Roma kenti M.Ö. 753 yılında kurulmuş, yapılan sürekli savaşlar sonucunda sınırlarını İngiltere'den Sahara Çölüne ve İspanya'dan Kafkaslara kadar yaymışlardır. 5. Yüzyılda İtalya yabancılara boyun eğer (Barbar İstilaları). Roma'nın Vizigotlar tafından işgal edilmesinin ardından, bir Germen savaşçısı olan Odoacer, kendisini İmparator ilan ederek Batı İmparatorluğuna son verir.  800 yılına kadar süren bu Ostrogotlar ve Lombartlar hükümdarlığı, (Carlo Magno) Charlemagne'ın İmparator olarak seçilmesi ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurulması ile son bulur.  Charlemagne'ın ve onu izleyen Germen Kralların İmparatorluğu kuvvet ve birlik eksikliği duymuşlardır. Batı Avrupa ülkelerinin her geçen gün gelişen ulusal rakabetlerinin etkisiyle İtalya, birbirleri ile bir rekabet içerisine giren şehir devletleri tarafından bölünür. Bu sırada, Uluslararası arenada büyük bir öneme sahip olan Papalık, yarımadada etkisini göstererek diğer devletler karşısında önemli bir güç durumuna gelir. Bu devletlerin en önemlileri, değişik dönemlerde egemenliğini hissettiren Fransa, İspanya ve Avusturya'dır. Merkezi otoritenin eksikliği yarımadanın büyük bir bölümünde bağımsızlık ruhunun gelişmesini teşvik etmiştir. Bu sayede, özellikle Rönesans doneminde, endüstri, ticaret, sanat ve öğrenimi dallarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 19. Yüzyılla birlikte, özellikle Fransa ile Avusturya arasındaki rekabette büyük bir azalma meydana gelir. Napolyonik rejimin devrilmesi, 1815 Viyana Kongresinden birliğin kurulmasına kadar geçen sure için İtalya'da Avusturya'nın egemenliği sunucunu getirir. İtalya Birliği kurulmadan önce en önemlileri Piemonte Krallığı, İki Sicilya Krallığı, ve Papalık Davletleri olmak üzere 11 farklı devlet bulunmaktaydı. 1849 yılı başında, kuzeydeki bazı İtalyan devletleri, Piemonte'nin liderliğinde ve Papa'nın şüpheli desteği ile Avusturya boyunduruğuna son verme çabası içine girerler. Bu çaba, sonuçsuz kalmasına rağmen 1859 ve 1866 yıllarında yeni denemeler yapılır. Bu sırada İtalya'nın bir bölümünde, büyük Piemonte'li devlet adamı, Cavour tarafından bir kaç devlet ile birlik oluşturularak 1861 yılında İtalya Krallığı kurulur. Birlik oluşumu, Roma'nın Piemonteliler tarafından ele geçirilerek başkent ilan edilmesiyle 1861 yılında tamamlanır. İtalya Birliği hareketine Cavour dışında büyük vatansever Mazzini ve efsanevi vatansever-asker Garibaldi liderlik etmişlerdir. İtalya, Mussolini'nin 1922'deki Faşist diktatorlüğüne kadar sınırlı monarşi ile yönetilmekteydi. I. Dünya Savaşının sonunda, İstria ve Trentino sınırların dışında bulunmaktaydı; Trieste, Dalmaçyanın bir bölümü ve Adriyatik Denizindeki bazı adalar Yugoslavya'da imzalanan özel bir barış antlaşmasıyla 1924 yılında İtalyan topraklarına katılmıştır. II. Dünya Savaşına, 1940 yılında Müttefik Kuvvetleri karşısına alarak Almanya ile birlikte savaşan İtalya, 1943 yılında Almanlar tarafından tamamen işgal edilir.  Bağımsızlık, 1945 yılında Mussolini'nin İtalyan anti-faşist güçler tarafından öldürülmesi sonucunda elde edilir. 1946 yılında bir halk referandumu yapılarak İtalya Cumhuriyeti ilan edilir.

Coğrafi Bilgiler

Güney Avrupa’da yer alan, kuzey batısında Fransa, kuzeyinde İsviçre ve Avusturya, kuzeydoğusunda Yugoslavya, doğusunda Adriya Denizi, batısında Tirejen Denizi ile çevrili olan İtalya, çizme biçiminde bir yarımadadır. Akdeniz’deki Sardinya, Sicilya, Elba ve birçok küçük ada da İtalya’ya bağlıdır. Kuzey İtalya, kuzeyde Alp Sıradağlarına bağlanan Po Vadisinin büyük alüvyon ovasından meydana gelir. İtalya’nın en yüksek dağlarından büyük Alplerin Fransa-İtalya sınırındaki Montblanca Tepesi 4810 m yüksekliktedir. İtalya sınırları içinde kalan en yüksek tepe Grand Parodiso’dur ve 4061 metredir. Appeninlerin kuzeyden güneye uzantısı 1125 km’dir. Bu dağların ortalama yüksekliği 1200 m’dir. Orta Appeninler Adriye Denizi kıyısında denizden dar tepeler şeridi ile ayrılır. Burası bütünüyle yüksek ve çorak olan, eskiden göllerin bulunduğu çöküntü havzaları ile yarılmış kalkerli yaylalardan meydana gelir. Güney Appeninler Tiren Denizi kıyılarında uzanır. Burada tepelerden ve alüvyonlu küçük ovalardan meydana gelmiş bir bölge vardır. Bu ovalar kuzeyden-güneye doğru Toscana, Umbria, Lazio ve Campania ovalarıdır. Bu bölgenin çok yerinde volkanik kraterler ve krater gölleri vardır. Faaliyette olan volkanlar güneyde Napoli yakınlarındadır. Buradaki Vezüv faal bir yanardağdır. Ponci yanardağı ise tarihte meşhurdur. Buradaki lavlarla taşlaşmış insan heykelleri o günkü cemiyet hayatını aksettirmesi bakımından çok önemlidir. İtalya’nın Akdeniz’de bulunan adalarından Sicilya’da Etna yanardağı faal bir volkandır. İtalya’nın Akdenizdeki adaları, İtalya topraklarının % 16’sını meydana getirir. En önemli ırmak Po’dur. 673 km uzunluğunda olan bu nehir Alplerden doğar. Diğer ırmakları Tiber ve Arno’dur. Ülkede güzellikleri ile ünlü göller vardır. Bunlardan Maggiore, Cono ve Garda en önemlilerindendir.

Eğitim Sistemi

İLK VE ORTA ÖĞRETİM 

İtalya’da ilk ve orta öğretim 8 yıl olup 5+3 şeklindedir. 6-15 yaş zorunlu eğitim dönemidir. Eğitim sistemi şu kademelerden oluşmaktadır: Scuola Elementare (İlk Öğretim) süresi 5 yıl olup 5-11 yaş dönemini kapsamaktadır. Scuola Media Inferiore (Orta Okul) süresi 3 yıl olup 11-14 yaş dönemini kapsamaktadır. Istituto Tecnico (Teknik Lise) süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. Instituto Secondario Supriore (Lise) süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. LiceoA Artistico, Instituto Magistrale (Sanat Lisesi) süresi 4 yıl olup 14-18 yaş dönemini kapsamaktadır. Instituto Professionale (Meslek Lisesi) süresi 3 yıl olup 14-17 yaş dönemini kapsamaktadır. Instituto Professionale (Meslek Lisesi) süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. 
 
YÜKSEK ÖĞRETİM
Yüksek öğretim üniversiteler, teknik üniversiteler, enstitüler ve daha çok sanat alanlarında eğitim veren mesleki eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Bunların büyük bir kısmı devlet kurumları olup sınırlı sayıdaki özel eğitim kurumu, teknolojik ve bilimsel araştırma kurumlarının ve üniversitelerin bağlı olduğu bakanlık olan MURST’dan izin alarak faaliyette bulunmaktadır. Üniversiteler doğrudan MURST’a bağlıdır ve bu bakanlık üniversitelerdeki eğitiminden sorumludur. İtalya’da 2000-2001 yılında 51 devlet üniversitesi, 3 teknik üniversite, 11 özel yasa ile kurulmuş üniversite, 4 devlet enstitüsü, 11 özel yasa ile kurulmuş enstitü, 2 uluslararası üniversite ve 2 özel yasa ile kurulmuş yüksek okul bulunmaktaydı.
İtalya’da Güzel Sanatlar Akademileri’nde resim, heykel, süsleme ve sinografi alanlarında 4 yıllık eğitim verilmekte ve eğitim sonrası ‘Diploma di Licenza’ (Lisans Diploması) verilmektedir. Öğrenciler lisans diploması alabilmek için öğrenim gördükleri alanda bitirme sınavına girmek ve sanat tarihi alanında seçecekleri bir konuda yazılı tez hazırlamak zorundadırlar. Lisans diploması veren Yüksek Enstitüler’de şu alanlarda eğitim verilmektedir: Grafik Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Seramik Tasarımı ve Teknolojileri. 
 
İtalya’da DU (Corsi di Diploma Universitario) olarak adlandırılan eğitim temel bilgilerle beraber 3 yılda tamamlanmaktadır. Bu kademe, Türkiye’deki ön lisans eğitimine benzemektedir. Zorunlu derslerle beraber pek çok seçmeli ders alınabilmektedir. Genellikle uygulamalı dersler bulunmaktadır. Temel amacı öğrencileri belirli mesleki alanlara hazırlamaktır. Eğitim konuları olarak Sağlık, Tarım, Teknoloji ve Ekonomi en önemli alanlardır. Bu alanlarda staj zorunludur. 
İtalya’da ikinci düzey eğitimler CL (Curso di Laurea) olarak adlandırılmakta olup eğitim süresi Türkiye’deki lisans eğitimi gibi, alanlara göre 4-5 yıl sürmektedir. Tıp ve cerrahi eğitimi ise 6 yıl sürmektedir. Bu eğitimde ilk 2 yıllık dönem temel bilgilerin verildiği hazırlık dönemi, son 3 yıl ise daha çok uzmanlık konuları ile ilgili mesleki dönemdir. Öte yandan, Post – Lauream olarak adlandırılan ve Scuole di Specializzazione (uzmanlık okulları) tarafından sunulan programlar şunlardır: DR (Corsi di Ricerca/doktora araştırma programı) ve Corsi Perfezionamento. Bu kademede eğitim süresi devam edilen programa bağlı olarak 2-5 yıldır. Bu eğitim kademesinde programa öğrenci kabulü sınırlıdır. DR programına kabul edilecek öğrenciler seçme sınavlarına katılmak zorundadırlar. Bunların süresi en az 3 veya 4 yıldır. Başarı ile bitirenlere ‘Diploma di Specialista’ belgesi verilmektedir. Programlardan bazıları şunlardır: Tarım, Mimarlık, Ekonomi, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Modern Diller, Eğitim, Tıbbi Biyoloji, Veterinerlik, Fen Bilimleri, Fizik, Matematik ve Siyasal Bilimler.
 
CP (Corsi di Perfezionamento) lisansüstü (Post-Lauream) kademesine girse de bazen lisans (Laurea) düzeyi kabul koşulları ile öğrenci alabilmektedir. Bu program türünde mesleki yeniden eğitim ve sürekli eğitim olanakları da sunmaktadır. Mastera benzeyen bu eğitim programının süresi 1 yılla sınırlıdır. Öte yandan ana okulu ve ilk öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenler 4 yıllık yüksek öğretim kurumundan (LSFP-Laurea in Scienze della Formazione Primeria) mezun olmak zorundadırlar. Bu kurumlarda eğitim müfredatı iki bölüme ayrılmıştır: Ana Okulu öğretmenleri için ve İlk Öğretim öğretmenleri için. Öğrenciler ikinci yılın sonunda hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa (Ana Okulu ya da İlk Öğretim) onu seçer ve eğitimlerinin son iki yılını o alanla ilgili dersleri alarak tamamlarlar. Orta Öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmak isteyenler 4-5 yıllık bir eğitim almak zorundadırlar. Bunun ilk 2 yılı genel eğitim, son 2 veya 3 yılı ise, görev almak istedikleri bölüm veya bölgeye göre uzmanlık eğitimidir. Diğer taraftan, Consorzio Nettuno üniversite-iş yaşamı eksenli olan ve uzaktan eğitim imkanı sunan bir kurum olup bu konsorsiyumu pek çok üniversite ve kamu işletmesi oluşturmaktadır. Eğitim sonrası öğrencilere ‘Diploma’ verilir.
 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK ÖĞRETİME KABULÜ
Uluslararası öğrencilerin ve en az 12 yıllık bir ilk ve orta öğretim düzeyini tamamlamış olmaları ve kendi ülkelerinde üniversitede okuma hakkı kazanmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca İtalyanca dil düzeylerinin üniversite eğitimini takip edecek noktada olduğunu kanıtlamaları da gerekmektedir. İtalyanca seviye tespit sınavları İtalyan üniversiteleri tarafından her yıl Eylül ayı başında ayrı ayrı yapılmaktadır. Üniversiteler öğrencinin geçerli bir vizeye ve oturum iznine sahip olmasını istedikleri gibi, öğrencinin gelir beyanını da ön kabul şartı olarak istemektedirler. Başvuru tarihi her alan için Nisan ayıdır.

Eğlence ve Kültür

İtalya’da eğlence demek Venedik’te düzenlenen karnaval demektir. Rengarenk kostümler, herkesin yüzünde maskeler, şubat ayında düzenlenen bu eğlenceyi görebilmek için dünyanın dört bir yanından turistler akın akın buraya gelmektedir. İtalya gibi kosmopolit bir ülkede sadece Viyana karnavalıyla eğlence kavramını sınırlamak oldukça yanlış olur! İtalya'nın her şehrinde bulunan gece kulüpleri, bar ve diskolarda oldukça eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. Ancak İtalya'da gece dışarı çıkarken kıyafetlerinize biraz dikkat etseniz çok çok iyi olur! Gündüz gezip dolaşmak için rahat bir şeyler giyin, fakat gece dışarı çıkarken daha şık kıyafetlere ihtiyacınız 

Öğrenci Yaşamı

İtalya kozmopolit bir ülkedir. Dünyanın pek çok bölgesinden gelen birçok insan aynı çatı altında yaşamaktadır. Öğrenciler için birçok kültürel aktivite mevcuttur. İtalya'da yaşam hareketlidir. Birçok restoran ve kafede öğrenciler zaman geçirebilirler. Cuma ve Cumartesi günleri piazza adı verilen yerlerde eğlenceler düzenlenir. Şubat ayında gerçekleştirilen Venedik Festivali'ne dünyanın pek çok bölgesinden tursitler gelmektedir. Yüzme, tenis, dalgıçlık balıkçılık, yelken, golf, binicilik, kayak, kürek ve kano, yürüyüş, rüzgar sörfü gibi aktiviteler ülkenin pek çok bölgesinde yapılabilmektedir. 

Sağlık Sistemi

Sağlık hizmetleri İtalyan vatandaşları için ücretsizdir. Yabancı öğrenciler ise genellikle İtalya'ya gelmeden kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırmaktadır. Böylece oradayken ortaya çıkacak herhangi bir sağlık harcamasını sigortadan karşılatmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olduğundan, İtalya Schengen vize başvurularında 30.000 € teminatlı seyahat sağlı sigortası yapılması zorunludur. 

İklimi ve Bilgi Örtüsü

İtalya’da Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sahra havasının yerleştiği mevsim olan yaz, kurak ve güneşlidir. Atlas Okyanusu havasının yerleştiği mevsim olan kış ise ılık, yağışlı ve düzensizdir. Kuzey İtalya, denizin yumuşatıcı etkisinden hiç yararlanamaz. Buradaki iklim kara iklimidir. Po Ovası kışın soğuk ve sislidir, yazın ise, boğucu nemli sıcaklar olur. Kuzey bölgesine doğru yağmurların sürekliliği artar. İlkbaharda daha çok yağış olur. Güneye doğru iklim daha da sıcaklaşır, kış ayları güneyde en yağışlı aylardır. Burada kışlar ılımandır yazlar sıcaktır. İtalya zengin bir bitki örtüsüne sahip değildir. Akdeniz iklimine sahip olduğu için bitkiler uzun süren kuru ve sıcak yazlara dayanabilen türdendir. Ormanlar ülke topraklarının %21’ini kaplar. Ormanlarda çoğunlukla meşe, akgürgen ve kestane ağaçları bulunur. Ekilemeyen topraklar kuraklığa dayanıklı kaba otlar ve makilerle kaplıdır. Alçak kesimlerde kozalaklılar türüne ait ağaçlarla kaplı ormanlar bulunur. Bunların alt kısmını ise yaprak döken ağaçlar meydana getirir.

Siyasi Sistemi

1948 Anayasasına göre İtalya her biri beş yıl süre ile seçilen iki meclisin (Temsilciler ve Senato) yasama yetkisine sahip bulunduğu demokratik bir Cumhûriyettir. Temsilciler Meclisinin 630, Senatonun 325 üyesi vardır. Devlet Başkanı yedi yıl süre ile bu iki meclis tarafınan seçilir. Ülke yirmi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler bir ölçüye kadar kendi içinde özerktir. Ayrıca kendi yönetimlerine sahip beş ana bölge vardır. Kurulan koalisyon hükümetleri uzun zaman devam etmemekte sık sık seçime gidilmektedir. 

Ekonomik Durum

İkinci Dünya Savaşından sonra, 1950’de başlayan büyük bir ekonomik gelişme ile başlıca sanayi ülkeleri arasına girdi. 1979 yılından sonra ekonomisinde düşüşler görüldü. Bunun temelini % 7,6’lık bir işsizler ordusu ve % 21,2’lik enflasyon oranı meydana getiriyordu. İşgücünün % 48,6’sı sanayi kesiminde çalışmaktadır. 

Para ve Banka

Banka: Hafta içi her gün 08:30 -13:30. haftada üç gün 15.00 - 16.30 (açılış ve kapanış saatleri bulunduğu şehire göre değişebilmektedir) saatleri arasıdır. 

Toplu Taşıma

İtalya’da ulaşım konusunda ilk akla gelen araç metro değildir. Otobüs, tramvay çoğu şehirde metrodan fazla tercih edilir.

Örneğin Roma üzerinden konuşacak olursak, tarihi bir şehir olan Roma’da merkezde 3 tane metro hattı bulunmaktadır. Oteli arayıp da nasıl ulaşabileceğinizi sorduğunuzda size ya taksi tutmanızı söyleyecektir ya da bir otobüs numarası verecektir.İtalya’da otobüslere binmek için önce bilet almanız gerekir. İtalya’da bileti tabaccheria adı verilen telefon kartı, sigara gibi ürünler satan dükkanlardan almanız gerekir. 

Haberleşme

Kullanılan telefon hatları: 25.049 milyon (2005)

Telefon kodu: 39
Radyo yayın istasyonları: AM 100, FM 4,600, kısa dalga 9 (1998)
Radyolar: 50.5 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 358 (1995)
Televizyonlar: 30.3 milyon (1997)
Internet kısaltması: .it
Internet servis sağlayıcıları: 93 (2000)
Internet kullanıcıları: 28.87 milyon (2005)

Spor

İtalya’da spor çok gelişmiş, futbol milli bir spor haline gelmiştir. Günümüzde İtalya’da futbolla ilgilenen 7342 spor kulübü ve bu kulüplere mensup 9750 takım resmi maçlara katılmaktadır. Bu takımlarda 205.430 futbolcu yer almaktadır. İtalyanlar futbolun yanında atletizm, boks, eskrim, binicilik gibi birçok spor dalında başarılar göstermişler, dünya spor sahasında söz sahibi olmuşlardır. 

Konaklama

Aile Yanı

Ana dili İtalyanca olan bir aile yanında konaklama, İtalyanca eğitimin devamı niteliğini taşımakta, öğrencinin sosyal hayatta yabancı dil pratiği yapabilmesine olanak sağladığı gibi, İtalyan kültürü ve yaşam tarzını yakından tanımasına da yardımcı olmaktadır. Aileler, okullar
tarafından özenle seçilmekte ve gerekli standartlara uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Aile yanında konaklama, öğrencinin tercihine göre, tek veya iki kişilik odalarda, tam veya yarım pansiyon şeklinde olabilir.
 
Öğrenci Yurdu
Okulların bazıları, kendi bünyelerinde öğrenci yurtlarına da sahiptir. Yurt konaklaması, özellikle arkadaşlık paylaşımları açısından idealdir. Bir çok öğrenci yurdu, konforlu odalarının yanısıra çalışma ve dinlenme odaları, telefon, televizyon, kütüphane ve spor salonlarına da sahiptir. Öğrenci yurtlarında, tam veya yarım pansiyon konaklanabileceği gibi bazı yurtların öğrenci kullanımına açık tam techizatlı mutfakları da bulunmaktadır. Yurtlarda 1,2 veya 3 kişilik odalarda kalınabilir. Kız ve erkek yurtları ayrı ayrı veya birlikte olabilir.
 
Kiralık Daire
Uzun süre yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama alternatifidir. Aynı dairenin birkaç kişi tarafından paylaşılması, konaklama maliyetlerini düşürebilir. Daireler mobilyalı ve tüm elektrikli ev aletlerine sahiptir.
 
Otel
Kısa süreli eğitim programlarına katılan öğrencilerin tercih edebileceği, konforlu ancak en pahalı konaklama seçeneğidir.

Vize Bilgisi

İtalya'da Schengen ve İtalya vizesi olmak üzere öğrencilere iki çeşitli vize verilmektedir
 
Vize için gereken belgeler;
 
- Geçerli pasaport, 3 adet vesikalık fotoğraf
- Lise Diploması ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi
- Duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
- Yeterli seviyede İtalyanca bildiğinize dair belge
- Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi
- Başvuracağınız üniversiteden kabul belgesi
 

Bu belgeleri hazırladıktan sonra her sene 18 nisan ile 18 mayıs tarihleri arasında başvurular alınmaktadır. Başvurudan olumlu sonuç çıktıktan sonra da üniversiteye son kayıt 1 Eylül'dur. 

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

1. İtalya Turistik Vizesi :
    
    Eğer işveren yada çalışan iseniz ;
 
 1- Çalıştığınız yada sahibi olduğunuz şirketin antetli kağıdına ilgili makama hitaben vize talebi dilekçesi
 2- Şirket yetkilsi tarafından imzalanmış, kaşe vurulmuş, şirketteki görevinizi belirten ve hangi tarihler arasında izinli olduğunuza  dair bir yazı.
 3- Şirketin imza sirküleri (süresi geçmemiş olacak)
 4- Yeni tarihli ve onaylı faaliyet belgesi (son üç ay içinde alınmış olacak)
 5-  İlgili yıla ait yeni şirketin vergi levhası
 6- Şirketin sicil gazetesi örneği
 7- Kişiye  yada şirkete ait son 3  aylık hesap hareketlerini içeren ve güncel banka hesap cüzdanı orjinali,
Varsa tapu, araç ruhsatı ,kira kontratı yada gayrimenkullerinize ait bir döküman
 8- 2 adet fotoğraf(arka fon beyaz)
 9- Evliyseniz evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi
 10- SSK işe giriş bildirgesi
 11- Son 4 aya ait maaş bordronuz (şirket tarafından kaşe ve imzalanmış olacak)
 12- Son 4 aylık prim ödemelerinizi gösteren SSK  tarafından tasdik edilmiş prim bildirgeleriniz.
 13- Varsa kredi kartı yada banka kartı fotokopileriniz.
 14 - Uçak bileti ve otel rezervasyonunuz (Dikkat: e-mail ile alınan uçak bileti (e-bilet) kabul edilmiyor. Direkt almadıysanız fax ile kaşeli imzalı bilet rezervasyonunu faxla göndermelerini rica edin. Ayrıca otel rezervasyonuda keza, italyada ki otelden kaşe ve imzalı otel rezervasyonu faxlatın)
 15- Pasaportunuz ülkeye giriş tarihinizden itibaren en az 6 ay geçerli olacak
 16 - Vize başvuru formu (randevu alırken size verilecek)
 
  Emekli iseniz emekli cüzdanınız, eşiniz çalışıyor siz çalışmıyor iseniz eşinize ait gelir belgeleri. 18 yaşından küçük iseniz ailenizden muvaffakatname ve ailenizin gelir belgeleri.
 
 2. Eğer Öğrenci İseniz, Öğrenci olarak italya vizesi için;
  
 1- Öğrenci belgesi (öğrenci kimliği yeterli değil, okulunuzdan öğrenci olduğunuza dair belge alacaksınız)
 2- Masraflarını karşılayacak kişiye ait gelir belgeleri ve çalıştığı yerden maaş bordrosu, eğer işin sahibi ise son vergi levhası.
 3- Yaşınız 18 den küçük ise anne ve babanızdan muvafakatname alacaksınız.
 4- Masrafları karşılayacak kişi giderlerinizi karşılayacağına dair italyan konsolosluğu dikkatine dilekçe yazacak.Hatta bankadan yazı bile istiyorlar bazen. Bunu lütfen randevu şirketine sorunuz.
 5- 2 adet vesikalık fotoğraf arkası beyaz fonlu ve net olacak. Gözlüksüz.
 6-  Eğitim alınacak olan okul yada enstitüden kayıt belgesinin orijinali
 7- Okul harçlarınızın ödendiğine dair makbuz. 
 8 - Bursunuz varsa buna ait yazı.
 9-  İtalya'da kalii sürenizi kapsayan ve yurtdışında geçerli olan seyehat sağlık sigortası poliçesi. 
 10 - Uçak rezervasyonlarini gösteren bir belge.
 Reşit olmayanlar i.in (14-18 yaş arası), ikametin bir yurtta yada Italya'da yasal olarak ikamet eden yakın bir aile ferdinin yanında gercekleşmesi gerekmektedir. Bunun için italyada ikamet eden yakınınız var ise ondan belge istenecektir. Sorunuz.
 

 İtalya da dil kursuna gidecek şahislarin asgari italyanca bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. 

Başkent

Roma 

Resmi Dil

İtalyanca 

Yüzölçümü

301.230 km² 

Nüfus

58.126.212 (Temmuz 2009 verileri)

Saat Dilimi

1 saat geri (Türkiye’ye göre)  

Büyükelçilik ve Konsolosluk

 Ankara İtalya Büyükelçiliği

Atatürk Bulvarı, 118
06680 Kavaklıdere Ankara
Tel +90 312 4574200    
Fax +90 312 4574280
e-mail: ambasciata.ankara@esteri.it
 
Çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma; 09.00 - 13.00 / 15:00 - 17:00
İzmir İtalya Konsolosluğu 
Konsolos Igor De Bernardini
Cumhuriyet Meydanı n. 12/3
Pasaport - İzmir
Tel: +90 232 463 66 76 - 463 66 96 - 463 81 32
Fax: +90 232 421 25 12
e-mail: consolato.izmir@esteri.it
URL: www.consizmir.esteri.it
 
Hizmet saatleri:
Pazartesi - Cuma; 09:30 ila 12:30, 14:00 ila 16:00 
Kançılarya:
Boğazkesen Caddesi Tom Tom Kaptan Sokak, no:15, 80073 Tophane, Beyoğlu, İstanbul 
Telefon: 212 243 10 24 – 212 243 10 25 – 212 252 54 37 - 212 252 54 36 
Faks: 212 252 58 79 
consolatogenerale.istanbul@esteri.it 
Çalışma Saatleri: Pazartesi- Perşembe : 08.30-13.00/14.00-16.30 Cuma: 08.30-14.30

İnternet Alan Adı Uzantısı

.it 

Kurulus Tarihi

02 Haziran1946

Olumlu Yönler

Pahalı bir ülke olmaması ayrıca insanları türk insanı gibi sıcak kanlı, damak tadları güzel.gezilecek yerler bakımından zengin bir ülke.  

Olumsuz Yönler

Bir öğrenci olumsuz yönleri için trafik sorunu. 

Güvenlik ve Acil Durumlar

 İtalya'da kamu düzeni Polis ve carabinieriler tarafından sağlanmaktadır. Polis ve Acil servis 113, Carabinieri 112, Ambulans 118, Yangın 115 ve Vasıta arıza servisi 116. Bütün acil numaralar ücetsiz olarak tüm kamu telefon kulübelerinden aranabilmektedir.

Din Dağılımı

Halkın büyük bir kesimi Hıristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Çok az miktarda Protestan ve Mûsevi bulunmaktadır. 

Faydalı Linkler

İtalya Turizm Websitesi
www.italiantourism.com
İtalya'da Eğitim
www.study-in-italy.it 
İtalya Şehir Haritaları
www.italiantourism.com/mappecitta2.html
İtalya'da Hava Durumu
www.meteo.it
İtalya Hükümeti
www.governo.it
Roma Hakkında Bilgiler
www.romaturismo.com
Floransa Hakkında Bilgiler
www.aboutflorence.com
İtalyanca Haberler

www.ansa.it 

Yıllık Kişi Başına Düşen Milli Gelir

30.581 dolar (2008) 


Öğrenci İzlenimleri

İtalya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız